دعوای اثبات وقوع بیع چگونه است؟

دعوای اثبات وقوع بیع

دعوای اثبات وقوع بیع معمولا زمانی مطرح می شود که خریدار یا بصورت شفاهی و یا طی یک سند عادی اقدام به خرید مالی نموده و اکنون بمنظور استناد در مقابل دیگران و یا برای اخذ سند مالکیت نیاز به حکم دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع دارد شاید شما هم ملک و یا خودرویی […]