ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری حق طرفین دعوا

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری حق طرفین دعوا

یکی از حقوق طرفین دعوا در دعاوی کیفری، درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری است. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود در گزارش ضابطین به نکاتی اشاره نشده و یا مطالبی به عنوان گزارش ضابط در پرونده درج شده که مورد انکار یکی از طرفین دعوا می‌باشد. در این خصوص برخی موارد مشاهده می‌شود […]