نحوه تقاضای اعسار به تقسیط

نحوه تقاضای اعسار به تقسیط

تقاضای اعسار نحوه تقاضای اعسار به تقسیط – در دعاوی  و پرونده های جاری در دادگاهها ، در برخی از موارد ممکن است که فردی به واسطه اقامه دعوا از سوی فرد دیگری محکوم به پرداخت وجه یا خسارت شود.( اعم از دادگاه و یا شورای حل اختلاف) چنانچه فرد محکوم قادر به پرداخت همه […]