قماربازی مجازی چیست وچه مجازاتی دارد؟

مجازات قماربازی مجازی

به هرگونه بازی که موجب واردشدن آسیب‌های مالی به یکی از طرفین شود، قماربازی می‌گویند. اگر این بازی در فضای مجازی یا آنلاین صورت گیرد به آن قماربازی مجازی می‌گویند. باید توجه کنید که بازی‌های قمار تنها ضررهای مالی به فرد وارد نمی‌کند، این بازی‌ها باعث فسادهای اخلاقی نیز می‌شود. در این مقاله سعی داریم […]