ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

قراردادهای مشارکت ساخت و ساز ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز – در سال های اخیر ساخت و ساز مشارکتی و یا مشارکت در ساخت گسترش زیادی پیدا نموده است . و بیشتر فعالان در زمینه ساخت و ساز تمایل زیادی برای قرارداد مشارکت در ساخت دارند. مشارکت در ساخت […]