آدرس: کرج، بلوار طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه ۱۰، واحد ۳۱

info@vakiltabatabaee.ir

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برچسب: ، اعتیاد به رسانه های اجتماعی، اعتیاد نوجوانان به رسانه های اجتماعی، جنبه های منفی اینستاگرام، کنترل کودکان در پلتفرم های اجتماعی، استفاده زیاد از رسانه های اجتماعی