دعوای الزام به ایفای تعهد از جمله دعاوی پر تکرار در دادگستری است یکی از مشکلات عمده امروز جامعه ما عدم پایبندی طرفین قرارداد به اجرای آن است خیلی از مردم فکر می کنند که چنانچه برگه ای را ولو بر روی یک تکه کاغذ باطله امضا کنند می توانند با بهانه های مختلف از اجرای محتویات تعهد شده در آن برگه خودداری کنند حال آنکه اینگونه نیست و قانونگذار برای هر تعهدی که شخصی به دیگری بدهد ولو بصورت لفظی باشد و بتوان آن را اثبات کرد ضمانت اجرا گذاشته و فرد را ملزم به ایفای تعهد می نماید. بر این اساس شما می توانید با طرح دعوای الزام به ایفای تعهد طرف مقابل را مجبور به انجام آن تعهد نمائید.

فرض کنید شخصی در پیام رسان واتساپ به شما قول می دهد در ازای دریافت مبلغی نسبت به بازسازی سرویس آشپزخانه منزل مسکونی تان اقدام نماید و شما نیز بر همین مبنا وجهی را برای ایشان واریز می نمائید لیکن شخص متعهد از انجام تعهد خود سر باز می زند .

یا فرض کنید شخصی در حضور چند نفر به شما متعهد می گردد که نسبت به تعمیر لوله های آب ساختمان شما اقدام می کند بر اساس همین تعهد لفظی و با شهادت حاضرین شما می توانید الزام نامبرده را به ایفای تعهد از دادگاه بخواهید.

برای مشاوره تلفنی و آنلاین با وکیل متخصص ملکی اینجا کلیک کنید

شرایط طرح دعوای الزام به ایفای تعهد:

  1. وجود قرارداد فی مابین طرفین یا اثبات تعهدات شفاهی از طریق شهادت شهود
  2. انقضای موعد انجام تعهد در تعهدات دارای فرجه و یا درخواست رسمی شما مبنی بر ضرورت انجام تعهد
  3. عدم انجام تعهد توسط متعهد و خودداری وی از انجام آن

صفر تا صد دعوای الزام به ایفای تعهد

مستند قانونی الزام به ایفای تعهد:

قانون مدنی در دو ماده به صراحت بر ضرورت ایفای تعهد توسط شخص متعهد تأکید کرده که این مواد بشرح زیر می باشند:

الف) ماده 219 قانون مدنی: برابر این ماده “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود” بنابر این تمامی تعهداتی که اشخاص نسبت به یکدیگر بر عهده می گیرند الزام آور بوده و الزام متعهد به ایفای آن را به راحتی می توان از دادگاه خواست.

ب) ماده 237 قانون مدنی: در این ماده چنین آمده است “هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای به شرط نماید”.

برای مشاوره با وکیل متخصص دعوای الزام به ایفای تعهد اینجا کلیک کنید

نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد:

برای طرح دعوای الزام به ایفای تعهد توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا درخواست خود برای انجام تعهد توسط طرف مقابل را بوسیله اظهار نامه به شخص متعهد اعلام و پس از پایان مهلتی که در اظهارنامه به شخص می دهید در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد نسبت به طرح دعوای حقوقی مبنی بر الزام به ایفای تعهد اقدام کنید.

نمونه اظهارنامه درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد:

موضوع اظهارنامه:       الزام به ایفای تعهد مبنی بر: تکمیل مبیع(مورد معامله)

(شرح اظهارنامه)

مخاطب محترم……………………………………………………………………..

با سلام و احترام؛ همانگونه که مستحضر می باشید:

به موجب………………………………………………………..شماره………………………………مورخ……../………./…….139 تنظیمی در…………………………………… اینجانب اقدام به خرید شش دانگ یک باب آپارتمان، واحد………….در طبقه………….. مجتمع مسکونی…………………………….. از پلاک ثبتی……………………..فرعی از ……………. اصلی واقع در نشانی…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… از جنابعالی نموده و مقرر بود حداکثر تا تاریخ………../………../……139 نسبت به تکمیل و تحویل آن به اینجانب اقدام و در صورت تخلف روزانه مبلغ…………………………..ریال بابت خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهد پرداخت فرمایید. لیکن با وجود مضی مهلت مقرر و درخواست های مکرر اینجانب، تاکنون جنابعالی از ایفای تعهدات خود امتناع نموده اید.

علی هذا؛ بدینوسیله و مستندا به ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 با  ارسال این اظهارنامه مراتب مجددا به طور رسمی به شما ابلاغ می گردد مقرر است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ  ابلاغ نسبت به ایفای تعهدات خود در تکمیل مورد معامله مبنی بر: ………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..اقدام فرمایید.

در غیر این صورت اینجانب با مراجعه به مراجع محترم ذی صلاح قضایی و اقامه دعوی علیه جنابعالی، علاوه بر الزام(اجبار)شما به ایفای تعهدات و پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در انجام آن، سایر خسارات قانونی از جمله خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و عندالزوم حق الوکاله وکیل را نیز مطالبه خواهم کرد.

برای اطلاع از نحوه اثبات وقوع بیع اینجا کلیک کنید

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد:

موضوع خواسته: 1)الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر: احداث و تکمیل ساختمان(مجتمع مسکونی و تجاری در……….طبقه………. واحد)قطعه………….پلاک ثبتی ……………………… فرعی از ………….. اصلی بخش……………..حوزه ثبتی شهرستان………. مقوم به 000/100/20 ریال               2)اخذ صورت مجلس تفکیکی    3)اخذ پایان کار      4)تفکیک سند مالکیت  5)تسلیم سهم الشرکه   6)جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد از تاریخ ……/……/……139 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست از قرار روزانه…………………ریال بمبلغ…………………..ریال) و از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به000/100/3ریال 7)مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم تسلیم مبیع از باب اتلاف و تسبیب مقوم به 000/100/3ریال        8)تنظیم سند رسمی(به ارزش منطقه ای)       9)تیک خساراتدادرسی 

دلایل و منضمات:     1)قرارداد مشارکت در ساخت شماره………………………..مورخ………./………./………13         2)نامه انصراف داوری                                            3)شماره بلوک(     )         4)اظهارنامه ابلاغ شده         5)صورتمجلس تامین دلیل(نظریه کارشناس)

بهای خواسته:        مالی/ غیر منقول

(شرح دادخواست)

 رئیس محترم مجتمع دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری شهرستان………………………………….          (دادگاه محل وقوع ملک)

با سلام و احترام، به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

به موجب قرارداد مشارکت در ساخت شماره…………………….مورخ………./………./………13خوانده محترم متعهد گردیده است حداکثر تا تاریخ………/………/……139 نسبت به ایفاء تعهدات خود به شرح منعکس در قرارداد مبنی بر احداث، تکمیل، تسلیم، تفکیک و انتقال رسمی مبیع(حق السهم اینجانب) در قطعه………..پلاک ثبتی……………..فرعی از……… اصلی بخش……………..حوزهثبتی شهرستان…………اقدام نمایندو در صورت تاخیر در انجام تعهد روزانه…………………ریال علاوه بر انجام اصل تعهد پرداخت نمایند. لیکن از ایفاي تعهدات مذکور من جمله……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..استنکاف نموده و علی رغم مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه حاضر به انجام تعهد خود نمی باشد.علی هذا؛ مستندا به مواد 10 و 219 الی231 قانون مدنی و مواد2، 12، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) بدین وسیله با تقدیم دادخواست حاضر رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به شرح مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *